Rekisterin ylläpitäjä ja yhteyshenkilö

Nimi                         Nutrimarket Oy
Y-tunnus                  2268578-4
Osoite                     Ruosilantie 14, 00390 Helsinki

Yhteyshenkilö          Anton Kiuttu
Sähköpostiosoite    anton@nutrimarket.fi


Nutrimarket Oy haluaa panostaa asiakkaidensa hyvään ja sujuvaan asiakaskokemukseen, tarjota laadukasta informaatiota sekä samanaikaisesti panostaa tietoturvaan. 

Tällä tietosuojaselosteella kuvaamme asiakkaidemme henkilötietojen käsittelyä. Asiakkaan on hyväksyttävä tämän tietosuojaselosteen ehdot, jotta hän voi käyttää Nutrimarket Oy:n palveluita.
 
Keräämme tietoja asiakkaiden itsensä antamina, analytiikan kautta sekä havainnoimalla.

Rekisterin nimi ja tarkoitus
Verkkokaupan asiakasrekisteri koostuu www.aminoporssi.fi verkkokaupasta tuotteita ja palveluita ostaneiden asiakkaiden yhteystiedoista. 

varaaverkossa.fi-rekisteri koostuu verkkokaupan kautta ajanvarauksen tehneiden asiakkaiden yhteystiedoista.

Markkinointirekisteri koostuu sekä asiakkaista että mahdollisista, tulevista asiakkaista, jotka ovat nimenomaisesti halunneet luovuttaa nimi- ja sähköpostiosoitteensa saadakseen yritykseltä sähköpostilla markkinointi- ja muita viestejä tilaamalla ne sähköpostiinsa.

Näitä kolmea rekisteriä kutsutaan tässä tietosuojaselosteessa yhteisnimellä asiakasrekisteri ja rekisterin sisältämiä tietoja kutsutaan yhteisesti asiakastiedoiksi ja henkilötiedoiksi.

Asiakastiedot saadaan asiakkaalta itseltään asiakassuhteen syntyessä tilauksen yhteydessä ja asiakkaalta itseltään verkkolomakkeen kautta hänen tehdessään ajanvarauksen hierontaan tai InBody-mittaukseen tai tilatessaan yrityksen uutiskirjeen.
 
Henkilötietojen käsittely perustuu asiakkuuteen, sopimussuhteeseen, rekisteröidyn nimenomaiseen suostumukseen (esimerkiksi hänen tilattuaan uutiskirjeen ja hyväksyttyään tilauksen yhteydessä tietojensa tallentamisen) tai muuhun oikeutettuun perusteeseen.

Henkilötietoja voidaan käsitellä sopimusvelvoitteiden täyttämiseksi ja palvelun toteuttamiseksi sekä muuhun yhteydenpitoon rekisteröidyn kanssa, asiakaspalvelussa, markkinointiviestinnässä, liiketoiminnan suunnittelussa, tuotekehityksessä̈, uutiskirjeiden lähettämisessä ja tiedottamisessa, verkkosivuston käyttäjäkokemuksen parantamisessa, palveluita koskevaan personoituun asiakaspalveluun ja mainonnan kohdentamiseen sekä̈ markkina- ja muiden tutkimusten ja analyysien tekemiseen.

Asiakasrekisterin sisältö 
Rekisteröidystä voidaan tallentaa nimi ja tarpeelliset yhteystiedot kuten osoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite, tiedot asiakkaan tilaamista palveluista ja tuotteista sekä niiden toimittamisesta ja laskuttamisesta, rekisteröidyn tiedustelut, kommentit ja muut käyttäjän reaktiot verkkopalveluissa, asiakaspalaute, luvat, suostumukset ja kiellot, käyttäjän antamat profilointi- ja kiinnostustiedot, käyttäjän luoma käyttäjätunnus ja salasana. Mitään tarpeetonta tietoa ei kerätä.

Teknisesti kerättyä tietoa verkkopalvelun käytöstä voivat olla IP-osoite ja sijaintimaa tai -kaupunki, verkkopalvelujen käyttö ja ajankohta (esim. asiakkaan kulku verkkokaupassa ja käynnin kellonaika) käytetyn laitteen tiedot, käyttöjärjestelmän tyyppi ja ohjelmistoversiot, selaimen tyyppi ja kieliasetukset, asiakaspalvelun vuorovaikutus eri palvelukanavissa sekä ulkoiset sivustot, joista käyttäjä on saapunut tai joihin käyttäjä siirtyy rekisterinpitäjän verkkopalvelusta. Näitä tietoja käytetään yleisesti palvelun kehittämiseen ja asiakaskokemuksen parantamiseen eikä niitä tavanomaisesti yhdistetä yksittäiseen käyttäjään.

Rekisterinpitäjä voi verkkosivustollaan kerätä palveluiden käytöstä tietoa evästeillä, Cookies.
 
Sähköpostilistalle liittynyt käyttäjä voi milloin tahansa poistaa tietonsa markkinointirekisteristä minkä tahansa saamansa sähköpostiviestin lopussa olevasta “Peruuta tilaukseni” -linkistä. Käyttäjä saattaa kuulua Nutrimarket Oy:n useammalle sähköpostilistalle riippuen kiinnostuksensa kohteista ja halutessaan varmistaa kaiken yhteydenpidon loppumisen yhdellä kerralla ja tietojen kertakaikkisen poiston markkinointirekistereistä, pyydämme olemaan yhteydessä Nutrimarket Oy:n rekisteriasioista vastaavaan henkilöön. Pääsääntöisesti sähköpostiviestien lopussa oleva linkki poistaa tilaukset ja tiedot rekisteristä, mutta mikäli käyttäjä haluaa viipymättä varmistaa kaikkien tietojensa poistamisen, tulee hänen olla yhteydessä rekisterinpitäjään.

Säännönmukaiset tietolähteet
Rekisteriin talletettavat tiedot saadaan rekisteröidyltä itseltään kun hän tilaa uutiskirjeen, varaa ajan tai tuotteen www.aminoporssi.fi verkkokaupan kautta, teknisesti rekisteröidyn verkko- ja sähköisten palvelujen käytöstä, kolmansien tahojen tarjoamista analyysipalveluista kuten Google Analytics tai julkisista tietolähteistä.

Maksamiseen liittyvät tiedot
Nutrimarket Oy:n www.aminoporssi.fi verkkokaupan kautta tehtyjen ostojen maksuvälittäjänä toimii Paytrail Oy. Paytrail kerää maksutapahtuman yhteydessä IP-osoitteen, maksutavan sekä maksuajankohdan. https://www.paytrail.com/tietosuojaseloste-paytrailin-maksupalvelu

Henkilötietojen säilytysajat
Asiakkaiden tietoja säilytetään niin kauan kuin se on lakisääteisesti pakollista. Rekisterinpitäjällä on velvollisuus säilyttää kirjanpitoaineisto Kirjanpitolaissa (luku 2, 10 §) määritellyn ajan (10 vuotta) mukaisesti. Tämän vuoksi kirjanpitoon liittyvää aineistoa ei voida poistaa ennen määräajan umpeutumista. 

Tietojen säännönmukaiset luovutukset
Henkilötietoja ei luovuteta ulkopuolisille tahoille markkinointi-, myynti-, mielipide- tai markkinatutkimustarkoituksiin.

Luovuttaminen muihin tarkoituksiin on kuitenkin mahdollista perusteltua käyttötarkoitusta varten, kuten tilitoimiston kirjatessa maksutapahtumia tai Suomen lakien mukaisesti viranomaisille niin pyydettäessä.

Tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle
Henkilötietoja voidaan siirtää EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. Jos tietoja siirretään, huolehtii rekisterinpitäjä henkilötietojen suojan riittävästä tasosta muun muassa sopimalla henkilötietojen luottamuksellisuudesta ja käsittelystä lain edellyttämällä tavalla ja varmistamalla, että kaikki yhteistyökumppanit ovat sitoutuneet EU:n tietosuoja-asetuksen velvoitteisiin.

Rekisterin suojauksen periaatteet
Henkilötietoja sisältävään rekisteriin sisäänpääsy edellyttää käyttäjätunnuksen ja salasanan syöttämistä. Järjestelmään tallennettuihin rekisterin sisältämiin tietoihin pääsevät ja niitä ovat oikeutetut käyttämään vain ennalta määrätyt yrityksen työntekijät ja/tai yhteistyökumppanit, kuten tilitoimisto ja verkkosivujen palveluntarjoaja, jotka molemmat sijaitsevat Suomessa.
 
Yritys käyttää aina suojattua yhteyttä, kun käsittelee henkilötietoja ja yrityksen tietoliikenne on salattua. Rekisteri on asianmukaisesti suojattuna rekisterinpitäjän tiloissa tai asianmukaisesti suojatulla palvelimella ja palvelussa, jonka tietosuojan taso on määräysten mukainen. Rekisteritiedot on suojattu organisaation ulkopuolisilta teknisillä ratkaisuilla ja sovelluksilla. 
 
Kaikki yrityksen käyttämät laitteet (kannettavat tietokoneet, tabletit ja puhelimet) on suojattu yksilöllisillä salasanoilla.

Rekisterinpitäjä ilmoittaa mahdollisista tietoturvaloukkauksista suoraan viranomaisille tai käyttäjälle soveltuvan lainsäädännön mukaisesti.

Oikeus tarkastaa tietonsa
Jokaisella on oikeus tarkastaa henkilörekisteriin talletetut tietonsa. Tarkastuspyynnöt osoitetaan rekisterinpitäjän yhteyshenkilölle yllä olevilla yhteystiedoilla. Henkilön on todistettava henkilöllisyytensä pyynnön yhteydessä.

Oikeus vaatia tiedon korjaamista ja poistamista
Jokaisella on oikeus vaatia henkilörekisterissä olevan virheellisen tiedon korjaamista tai vaatia tietojensa poistamista. Pyyntö osoitetaan rekisterinpitäjän yhteyshenkilölle yllä olevilla yhteystiedoilla ja rekisteröidyn allekirjoituksella varustettuna kirjallisesti tai sähköisesti. Henkilöllä on oikeus tulla unohdetuksi eli hänen tietonsa voidaan poistaa rekistereistä siinä laajuudessa kuin se muiden lakien osalta on mahdollista. Rekisterinpitäjällä on velvollisuus säilyttää kirjanpitoaineisto Kirjanpitolaissa (luku 2, 10 §) määritellyn ajan (10 vuotta) mukaisesti. Tämän vuoksi kirjanpitoon liittyvää aineistoa ei voida poistaa ennen määräajan umpeutumista.

Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet
Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietonsa siirrettäväksi sähköisessä muodossa toiselle palveluntarjoajalle. Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa henkilötietojen käsittelyyn antamansa suostumus. Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojensa käyttäminen suoramainontaan, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta varten.

Rekisteröidyn pyyntö, suostumuksen peruutus ja kielto osoitetaan rekisterinpitäjän yhteyshenkilölle yllä olevilla yhteystiedoilla. Henkilön on todistettava henkilöllisyytensä pyynnön yhteydessä.

Rekisterinpitäjä säilyttää muita rekisteröityjä henkilötietoja kulloinkin voimassaolevan lainsäädännön mukaisesti ja vain niin kauan, kuin niiden säilyttäminen on tarpeen tässä tietosuojaselosteessa kuvattujen tarkoitusten toteuttamiseksi. Tietoja voidaan säilyttää kirjanpito-, tai muusta pakottavasta lainsäädännöstä johtuen kyseisen lain säännösten mukaisesti myös asiakassuhteen tai muun henkilötietojen käsittelyperusteen päättymisen jälkeen.

Verkkosivustolla vieraileva voi tyhjentää tai estää evästeet ja muun seurannan selaimen tai laitteen asetuksista, mutta tämä voi heikentää käyttäjäkokemusta tai aiheuttaa toimintahäiriöitä verkkosivuston käytössä. Evästeiden tyhjentäminen ei lopeta kokonaan tiedon keruuta.

Mahdollisista tietoturvarikkomuksista ilmoittaminen 
Nutrimarket Oy tekee kaikkensa, että asiakkaiden henkilötiedot säilytetään turvallisesti. Mikäli kaikista ponnisteluista huolimatta tietoturvallisuutta loukataan, ilmoitetaan rikkomuksesta viipymättä viranomaisille ja tarvittaessa myös asianosaisille, jotta he voivat ryhtyä tarvittaviin toimenpiteisiin mm. vaihtamalla salasanansa.

Käyttäjän vastuu omista tiedoistaan
Käyttäjän on huolehdittava, että hänen luomansa salasana on riittävän monimutkainen ja että hän vaihtaa salasanansa riittävän usein. Käyttäjän myös edellytetään käyttävän uniikkia käyttäjätunnus- / salasanayhdistelmää, jota hän ei käytä muissa palveluissa samanaikaisesti. Käyttäjän tulee varmistua oman toimintansa tietoturvallisuudesta. On yleisesti turvallista muistaa lukita tietokoneensa ja puhelimensa salasanalla, pitää laitteiden virustorjunnan ja palomuurit ajan tasalla ja huolehtia laitteistojensa järjestelmäpäivityksistä.

Evästeet
Eväste (cookie) on pieni tekstitiedosto, jonka internetselain tallentaa käyttäjän laitteelle. Evästeitä käytetään esimerkiksi silloin, kun käyttäjän tietoja halutaan säilyttää tämän siirtyessä internetpalvelun sivulta toiselle.
 
Nutrimarket Oy käyttää seuraavia evästeitä:
  • Kirjautumisevästeet ja toimintaevästeet palvelun käytön helpottamiseen (esim. asetusten tallentaminen kirjautumisen yhteydessä, jolloin palvelun käyttäminen nopeutuu ja asiakaskokemus parantuu)
  • Analyysievästeet (Google Analytics, anonymisoitu tieto käyttäjistä välitetään Googlelle ja tiedon avulla Nutrimarket Oy parantaa sivuston toimivuutta)
  • Giosg evästeet palvelun personointiin ja analytiikkaan. Lue lisää: https://www.giosg.com/terms-of-service
  • Kohdistetut evästeet tai mainosevästeet (nämä eivät sisällä henkilötietoja ja niiden avulla voidaan toteuttaa mainostusta esim. vertaa.fi, hintaseuranta.fi, Facebookin ja Googlen palveluissa kustannustehokkaasti)
  • Kaikki evästeiden käyttö anonymisoidaan mahdollisuuksien rajoissa.
  •  Muut verkkosivustot, joille sivustolta on mahdollisesti linkkejä, keräävät ja hyödyntävät evästeitä heidän tarpeidensa mukaan. Sivuston käyttäjän tulee itse hyväksyä jokaisen sivuston evästeet itse. Mikäli käyttäjä ei hyväksy, että hänestä kerätään tietoja, kyseisen sivuston käyttö tulee välittömästi lopettaa.
Evästeiden poistaminen
Voit halutessasi poistaa evästeitä selaimesta tai estää niiden käytön. Tutustu selaimesi asetuksiin, sillä toimenpiteet ovat aina selainkohtaisia. Huomioi kuitenkin, että jos päätät toimia näin, se saattaa vaikuttaa palveluiden tehokkaaseen käyttöön. Sallimalla evästeet varmistat sivustomme sujuvamman käytön.